สารกรอง (Media filter)

1. กรวดและทรายคัดขนาด

กรวด

2. Activated Carbon

Activated carbon

3. Anthracite

Anthracite

4. Manganese green sand

Manganese

5. Birm

Birm

6. Cation/Anoion exchange resin

CationAnoion

เคมีภัณฑ์

1.  HCl 35 %            2. NaOH 50 %            3.  NaOCl 10%           4. Antiscale           5. สารเคมีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำ

อุปกรณ์

1. Micro filter  

Bag filter

Bag filter (filter rating 1 – 500 micron)

Cartridge

Cartridge filter  (filter rating 0.5 – 100 micron)

Micro

Micro filter housing  (Stainless steel & Poly propylene)

2. Membrane

Membrane
Membrane1
Membrane2