”Non-Chemical

เป็นเทคโนโลยีที่นำมาใช้ทดแทนสารเคมี เพื่อใช้แก้ไขปัญหาหลักที่เกิดขึ่นใน Cooling tower คือ การเกิดตะกรัน การกัดกร่อน แบคทีเรีย เมือก และตะไคร่ การแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้น จากเดิมมีการเติมสารเคมีเพื่อแก่ปัญหา ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงและเป็นอันตรายแก่ผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อม

วิธีการทำงาน

เมื่อน้ำไหลผ่าน ตัวเครื่องจะปล่อยสัญญาณคลื่นพิเศษความถี่ต่ำ (ULF) 102-104 Hz เพื่อกระตุ้นให้เกิดการกำจัดตะกรัน การกัดกร่อน(กำจัดสนิมแดงและสร้างสนิมดำ) แบคทีเรีย เมือก และ สาหร่ายที่เกิดขึ้นภายใน Cooling Tower และ Heat Exchanger

BacComber
BacComber1
BacComber2