ระบบแลกเปลี่ยนไอออน (Ion-Exchange)

เป็นการดึงประจุ (Ion) ทั้งบวกและลบออกจากน้ำ เพื่อให้นํ้ามีสภาพความนําไฟฟ้าน้อยที่สุดโดยใช้ Cation resin และ Anion resin  นอกจากนี้สิ่งสำคัญที่จะต้องคำนึงถึงคือการฟื้นฟูประสิทธิภาพของเรซิน(regeneration) เราจึงออกแบบถังให้เหมาะสมกับการกรองและการฟื้นฟูเพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

Ion

ถังกำจัดไอออน (Deionization)

ภายในถังบรรจุด้วยเรซิน สามารถกำจัดไออนต่างๆในน้ำ หลักการคือ ใช้แคทไอออนเรซินที่มีไอออนของไฮโดรเจน (H+ ) สำหรับจับแคทไอออน ซึ่ง H+ จะถูกแทนที่โดยแคทไออนที่อยู่ในน้ำ เช่น Na+ K+Ca2+และ Mg2+และ ใช้แอนไอออนเรซินที่มีแอนไอออนของไฮดรอกไซด์ (OH) สำหรับจับแอนไอออน ซึ่ง OH จะถูกแทนที่โดยแอนไอออนที่อยู่ในน้ำ เช่น ClBrINO2 – NO3 – PO43-และ SO42- โดย H+และ OHที่ถูกแทนที่จะหลุดออกจากเรซินและเกิดneutralization กลายเป็นน้ำเพราะฉะนั้นน้ำที่ได้จากกระบวนการนี้จึงมีความบริสุทธิ์สูงเพราะจะเหลือเพียงแค่โมเลกุลของน้ำเท่านั้น

ลักษณะการใช้งาน

– สามารถนำไปใช้ร่วมกับวิธีการทำให้น้ำบริสุทธิ์ เช่น RO, การกรองและการกลั่น

– เหมาะสำหรับงานที่ใช้น้ำที่มีความบริสุทธิ์สูง เช่น ห้องปฏิบัติการ อุตสาหกรรมอาหารและยา

ถังกรองความกระด้าง (Water Softener)

ภายในถังบรรจุด้วยเรซินที่มีคุณสมบัติในการกรองความกระด้างออกจากน้ำ น้ำที่มีความกระด้างเกิดจากแคลเซียมและแมกนีเซียม นอกจากนี้แคลเซียมและแมกนีเซียมยังเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดตะกรันที่อุปกรณ์ในระบบอีกด้วย

หลักการ คือ จะใช้แคทไอออนเรซินที่มีไอออนของไฮโดรเจน (H+ ) สำหรับจับแคทไอออน (แคลเซียม และแมกนีเซียม) ซึ่งน้ำก่อนเข้าระบบนี้ควรจะเป็นน้ำที่ค่อนข้างใสก่อน  เนื่องจากถ้าน้ำมีความขุ่น สารแขวนลอยก็จะมาเกาะอยู่บริเวณผิวของเรซินทำให้ประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนประจุของเรซินลดลง จึงควรผ่านเครื่องกรองทรายก่อน (ในกรณีที่มีคลอรีน ให้ผ่านเครื่องกรองคาร์บอน)  โดยน้ำที่ผ่านกระบวนการนี้จะได้เป็นน้ำอ่อนสามารถนำไปใช้งานได้

ลักษณะการใช้งาน

– กำจัดความกระด้างในน้ำ

– ปรับปรุงคุณภาพน้ำก่อนเข้าสู่ Boiler, Cooling Tower และ RO

WST