Service 2017 ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานจันวาณิช

งานบริการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพ กำลังการผลิต 10 ลบ.ม. ต่อ ชม.เพื่อใช้บำบัดน้ำเสียที่มาจากโรงอาหารและห้องน้ำในโรงงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานจันวาณิช ซีเคียวริตี้ ปริ้นติ้ง จำกัด จังหวัด สมุทรปราการ