Service 2017 บริษัท คอลเกต – ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด

งานเปลี่ยนแผ่น Electrode สำหรับใช้ยิงประจุไฟฟ้าระบบ EC เพื่อให้น้ำเสียในระบบตกตะกอนด้วยไฟฟ้า โดยเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ใช้แทนการตกตะกอนด้วยเคมี
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท คอลเกต – ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัด ชลบุรี

                 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *